UZAKTAN EĞİTİM KALİTE POLİTİKASI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Tüm dünyayı saran ve ülkemizin de içinde bulunduğu Yeni Koronavirüs Salgını (Covid-19) sürecinde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için üniversitemiz stratejik planı doğrultusunda, üniversitemizin bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı kullanılarak, Yüksekokulumuzun misyon, vizyon ve temel değerlerine ilişkin hedeflerine ulaşmak için uzaktan eğitim uygulamalarına başlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz;

> Bu süreçte eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verilen tüm hizmetleri "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alarak ve dijital teknolojileri kullanarak yürütmeyi,

> Üniversitemiz iç kalite güvencesi sistemi içerisinde, uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili yasal mevzuata uygun belirli standartlar oluşturmayı ve eğitim-öğretimin ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak sürekli geliştirilmesini sağlamayı,

> Aynı veya farklı fiziksel mekanlarda bulunan öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynaklarını eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak bir araya getirerek, destek hizmetleri, zengin ders içeriği, bilgi güvenliği, etik ilkeleri, güvenilir ölçme değerlendirme sistemleri ile güvence altına almayı,

> Teorik ve uygulamalı derslerin ve diğer eğitsel etkinliklerin (ölçme ve değerlendirme uygulamaları, kongre, toplantı, seminer, kurs, değişim programları vb.) programların bilgi, beceri ve yeterliliklerini içeren öğrenme çıktılarını sağlayacak şekilde verilmesini,

> Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin programların öğrenme çıktılarını kazanarak mezun olmalarını güvence altına almayı,

> Öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izleme, kontrol ve önlem almaya dayalı, her türlü imkân ve şartlar altında sürdürülebilir ve yönetilebilir “kalite odaklı” uzaktan eğitim sistemini esas almayı,

uzaktan eğitim kalite politikası olarak benimsemektedir.

Uzaktan eğitimde kalite hedeflerimiz kapsamında;

> Yüksekokulumuz örgün eğitim programlarındaki derslerin % 40'ına kadarının uzaktan eğitim ile verilmesi,

> Ders dışında, hizmet içi eğitim ile seminer, konferans, panel ve söyleşi vb. diğer etkinliklerin de uzaktan eğitim uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilmesinin yaygınlaştırılması,

> Meslek Yüksekokulumuzda, örgün eğitim faaliyetinin yanı sıra ders etkinliğinin canlı yayınlanması ve kaydedilmesi için gerekli donanıma sahip en az bir adet stüdyo sınıf oluşturulması,

> Uzaktan öğretim süreçleri ile öğrenme yönetim sisteminin kullanımına yönelik yeni kayıt olanlar ile birlikte tüm öğrencilere oryantasyon eğitiminin verilmesi,

> Öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kısa sürede tamamlayabilecekleri, içerisinde çok fazla detayın yer almadığı, kolay özümseyebilecekleri içeriklerin sağlanması,

> Derslerin bilişim ve iletişim araçlarıyla yapıldığı sınıf içi iletişim ve etkileşimi en üst düzeyde olacak şekilde, çeşitli öğrenme yollarıyla desteklenen esnek bir uzaktan öğretim sisteminin planlanması,

> Uzaktan öğretim süreçlerine tüm iç ve dış paydaşların katılım ve desteğinin sağlanması,

> Öğrenci merkezli süreç ve faaliyetlerin geliştirilerek uygulanması,

> Kalite iç güvencesi kapsamında sürekli izleme ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi için çalışmaların yapılması,

> Üniversitemiz iç kalite güvencesi kapsamında uzaktan eğitimin tüm aşamalarını kalite süreçlerine dâhil ederek güvence altına alması,

sağlanacaktır.