ADALET PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Adalet Programının Öğrenme Kazanımları

- Teorik alanda hukuk bilgisine sahip olmak.

- Kanunları yorumlayabilmek.

- Hukuk dili ve adli yazışma usullerini öğrenmek.

- Mesleki ve etik sorumluluk kazanma, toplumda saygı duyulan ve örnek gösterilen bir adap ile meslek kurallarını icra etmek.

- Özel hukuk ilişki ve uyuşmazlıklarını tanımlayabilme, temel hukuk ilkelerini yorumlayabilme ve uygulayabilmek.

- Devlet yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonlarını, anayasal temel ve ilkeleri, devlet ve birey arasındaki ilişkileri ve uyuşmazlıkları tanımlayabilme, yorumlayabilme ve uygulayabilmek.

- Dava açma ve icra takibi konularında yetkin bilgiye ve pratiğe sahip olmak.

Adalet Programından Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdamları Hakkında Bilgiler

Adalet programını başarıyla tamamlayanlara “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmekte, mezunlar başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler. Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren Adalet programı mezunları mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahiptir. Ayrıca avukatlık ve noterlik büroları ile bankacılık ve finans sektörü de dâhil olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum kuruluşlarının hukuk servislerinde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (RG. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayı) 9, 14 ve 15.madde hükümlerine göre; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak kaydıyla seçim yapılması istenmektedir. Dolayısıyla, Adalet Ön Lisans Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde atamada öncelik hakkına sahip kılınmış bulunmaktadır.

Adalet Programına İlişkin Bölge/İl İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi

Geniş çaplı bir program geliştirme sürecinden geçilerek hazırlanan programın içerikleri, iş piyasasında meslek analizlerinin yapılması, meslek elemanlarının yeterliliklerinin tespit edilmesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

İŞKUR 2017 İşgücü Piyasası Araştırması Meslek, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Sektörü Raporunda en fazla açık olan meslekler arasında Zabıt Kâtibi, Hukuk Sekreteri yer almaktadır.

Adalet Programından Mezun Olanların Alacağı Unvan

Bu programdan mezun olanlar, Adalet ön lisans derecesine sahip,  “Adalet Meslek Elemanı” unvanını alırlar.

Adalet Programından Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir; Adliyeler, Bakanlık (Adalet Bakanlığı) ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde hukuk büroları ve noterlik bürolarıdır. Bu program mezunları, KPSS'den gerekli puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler. Dikey geçiş sınavı ile Hukuk Fakültesi ile Açık Öğretim Fakültelerinin ÇEKO, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme ile Konaklama İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Adalet Programından Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar (Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Adalet Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü ve Stajı başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Adalet Programından Mezun Olabilmek İçin Staj veya Benzeri Çalışma Gerekliliği

Staj yerleri, mahkemeler, icra müdürlükleri, noterler gibi hukuk–adalet hizmetlerinin yürütüldüğü yerler veya özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri olabilir. Öğrenciler, stajlarını staj koordinatörünün uygun görmesi şartıyla, kendi buldukları yerlerde yapar. Adalet Meslek Yüksekokulunda staj süresi toplam 30 iş günüdür.